Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2019

woes
6075 8a11 500
Reposted fromsavatage savatage viairmelin irmelin
woes
Reposted fromshakeme shakeme viairmelin irmelin
woes
6181 dbc4 500

March 11 2019

woes
woes
Reposted fromFlau Flau viagdziejestola gdziejestola

January 31 2019

woes
woes
Reposted frombluuu bluuu vialaters laters
woes
woes
woes
0512 d398 500
Reposted frompiehus piehus viatransfuzja- transfuzja-
woes
Reposted fromshakeme shakeme viatransfuzja- transfuzja-

November 09 2018

woes
woes
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

woes
4594 60ff 500
Nie uchroniłam się przed kolejną operacją, ale zrobiłam krok, by w przyszłości tego ponownie nie przechodzić. 
To pierwszy raz, gdy przy operacji będzie przy mnie ukochana osoba, będę czuć wsparcie i chęci, by z tego wyjść. 
To już tylko dwa tygodnie i znów kilka godzin przed będę odczuwać emocje, które w tej chwili są zablokowane.

September 22 2018

woes
7703 5b6e
Reposted fromplayinglove playinglove viaSilentForest SilentForest
1396 4130 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaabeille abeille
woes
Reposted fromshakeme shakeme viashabbadoo shabbadoo
woes
8503 052b 500
Reposted fromipo ipo viabukazla bukazla
woes
8542 b9a7 500
Za dwa dni nie będę już mieć aparatu ortodontycznego. Z jednej strony ulga i dziwności.
Za miesiąc dowiem się, czy znów czeka mnie operacja...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl