Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2018

woes
woes
1729 94ae

franryott:

I actually can’t cope with this

woes
4594 60ff 500
Nie uchroniłam się przed kolejną operacją, ale zrobiłam krok, by w przyszłości tego ponownie nie przechodzić. 
To pierwszy raz, gdy przy operacji będzie przy mnie ukochana osoba, będę czuć wsparcie i chęci, by z tego wyjść. 
To już tylko dwa tygodnie i znów kilka godzin przed będę odczuwać emocje, które w tej chwili są zablokowane.

September 22 2018

woes
7703 5b6e
Reposted fromplayinglove playinglove viaSilentForest SilentForest
1396 4130 500
Reposted fromSaturnine Saturnine viaabeille abeille
woes
Reposted fromshakeme shakeme viashabbadoo shabbadoo
woes
8503 052b 500
Reposted fromipo ipo viabukazla bukazla
woes
8542 b9a7 500
Za dwa dni nie będę już mieć aparatu ortodontycznego. Z jednej strony ulga i dziwności.
Za miesiąc dowiem się, czy znów czeka mnie operacja...

August 17 2018

woes
2877 17fc
Reposted fromEtnigos Etnigos viaembrace embrace
2678 ec5f 500
Reposted frommrngiii mrngiii viaembrace embrace
woes
woes
1459 18ee 500
Reposted fromRowena Rowena viaembrace embrace
woes
7694 e27e 500
Najwyższy czas zmienić priorytety!
Ćwierć wieku za mną i spędziłam je najpiękniej, jak tylko mogłam. A to wszystko dzięki Mojemu Wilkowi.
Za dwa tygodnie przeprowadzka i zacznie się prawdziwe życie.
woes
0842 a418
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viamaybeyou maybeyou
woes
4041 4148
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

July 09 2018

woes
2268 aa67 500
Wyczytałam, by obrazie z przeszłości mówić "pokój z Tobą" także będę to powtarzać. 

Doczekałam się, byś odsłuchał "Dlaczego drzewa nic nie mówią" i zapętlenia "Fuck You" - jest to ciekawe połączenie, nie powiem.
woes

July 06 2018

woes
woes
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl